Zwierzyna płowa to grupa zwierząt łownych pochodzących od rodziny jeleniowatych. Charakterystyczne jest dla nich to, że zrzucają cyklicznie poroże. W naszym kraju najpowszechniejsze są sarny, jelenie szlachetne, łosie i daniele. Dla określenia zwierzyny płowej powstały określenia myśliwskie odnoszące się do poszczególnych gatunków i cech, np. anatomicznych. 

byk - nazwa samca jelenia, daniela, łosia 

basista - jeleń byk wyróżniający się grubym głosem na rykowisku

chłyst - młody samiec jelenia, odganiany przez byka do chmary łań

gomółka - samiec okresowo nie posiadający poroża

darniak - rogacz o wybitnie słabych parostkach i małej tuszy

klępa - samica łosia, łosza

koza - samica sarny, kozioł - samiec sarny

łania - samica jelenia i daniela;

łańka - młoda łania, nie prowadząca cielaka

łosza - samica łosia, klępa; łoszak - młody łoś

rogacz - samiec sarny

rudel - stadko, stado saren

siuta - samica sarny

chmara - stado jeleni, danieli, łosi i żubrów

bekowisko - okres, miejsce godów u danieli; bukowisko - okres godowy u łosi

ględzenie - głos wydawany przez łanię

cewki - kończyny sarny

grzęzy - wymiona samic łosia i jelenia

guzik - zwykle pierwsze poroże kozła

haki - poroże kozicy

korona - zwieńczenie poroża jelenia w formie minimum trzech odnóg

łopaty - forma poroża łosia i daniela w postaci szerokich, spłaszczonych powierzchni zwieńczonych licznymi sękami

łopatacz - samiec łosia, o porożu w formie łopat 

myłkus - samiec zwierzyny płowej o zniekształconym, zdeformowanym porożu

mnich - samiec nie posiadający poroża

nadoczniak - druga od czaszki odnoga w porożu jelenia

oczniak - pierwsza od czaszki odnoga w porożu

opierak - trzecia od czaszki odnoga 

parostki - poroże rogacza

perły - charakterystyczne wyrostki kostne na porożu u jeleniowatych

perukarz - kozioł o zdeformowanym porożu w formie narośli pokrytej scypułem

rosochy - poroże łosia w formie łopat

rozłoga - rozstaw poroża zwierzyny płowej

róże - pierścienie kostne u nasady poroża zwierzyny płowej

rykowisko - okres, miejsce godów jeleni 

scypuł - owłosiony, ukrwiony naskórek pokrywający formujące się poroże

sęki - rogowe palczaste odrosty na łopatach daniela


szpicak - młody samiec zwierzyny płowej o porożu w formie prostych tyk bez odnóg


szydlarz - samiec u jeleniowatych o porożu bez odnóg


wieniec - poroże jelenia

Zwierzyna płowa – zwierzęta łowne z rodziny jeleniowatych, zwierzęta zrzucające poroże. W Polsce do zwierzyny płowej zaliczane są:

łoś (Alces alces)

jeleń szlachetny (Cervus elaphus)

daniel (Dama dama)

sarna (Capreolus capreolus)

Łoś

jeleńsarna

 

 

            

                      Łoś                                   Jeleń                                Sarna                              Daniel